https://www.aft.org/ae/fall2020/willingham

Inledning:

”Individer varierar i sina åsikter om vad eleverna ska undervisas i, men det är liten oenighet om vikten av kritiska tänkande färdigheter. I fria samhällen ses förmågan att tänka kritiskt som en hörnsten i individuellt samhällsengagemang och ekonomisk framgång.
Trots detta samförstånd är det inte alltid klart vad som menas med ”kritiskt tänkande”. Jag kommer att erbjuda en gemensam syn:
Du tänker kritiskt om
(1) ditt tänkande är nytt – det vill säga att du inte bara drar en slutsats från ett minne om en tidigare situation;
(2) ditt tänkande är självstyrt – det vill säga du utför inte bara instruktioner från någon annan; och
(3) ditt tänkande är effektivt – det vill säga du respekterar vissa konventioner som gör det mer troligt att det tänkta ger användbara slutsatser. Dessa skulle kunna vara konventioner som att ”överväga båda sidor av en fråga”, ”erbjuda bevis för påståenden” och ”inte låta känslor störa förnuftet.”

Den här tredje egenskapen utgör vårt främsta bekymmer, och som vi kommer att se varierar vad som utgör effektivt tänkande från domän till domän … ”