https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0002831218760213

Inledning:

”Utbildningspolitik syftar till att maximera utbildningens excellens och minska orättvisa. Behovet av att balansera dessa krav innebär en kontinuerlig oro när det gäller social mobilitet (Burger, 2016), pedagogisk prestation (Goldthorpe, 2007) och till mindre grad, oro för prestanda i standardiserade test (Checchi, 2006). Vårt artikel handlar främst om frågor som rör sambandet mellan nationell prestation i standardiserade test (utbildningens excellens) och graden av variation i prestanda inom en nation (vårt mått på utbildningens ojämlikhet).
Det är vår hypotes att större variation i testresultat – större ojämlikhet – kommer att vara negativt förknippad med högre genomsnittlig utbildning – eller högre kompetens. Vi försöker direkt utmana åsikter om att ett lands utbildningspolitik måste innehålla en viss ojämlikhet för att ge högre genomsnittliga testresultat. För att testa denna hypotes överväger vi en rad åtgärder mot ojämlikhet. Till skillnad från tidigare forskning fokuserar vi på (a) förändringar som sker i länder över tid och (b) där förändringarna sker i fördelningen akademisk prestation. I följande avsnitt placerar vi först vår forskning inom det bredare området för ojämlikhet i utbildning innan vi beskriver konkurrerande positioner vad gäller utbytet av excellens/jämlikhet för akademisk förmåga. Slutligen överväger vi vad empirisk forskning för närvarande antyder om denna debatt och de begränsningarna som vi försöker övervinna inom den befintliga basen av belägg”.