http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1449391/FULLTEXT02.pdf

Från Anders Burmans och Joakim Landahls inledning av antologin:

”Skolhat: så heter en antologi med sju unga svenska författare – däribland Margareta Ekström, P. C. Jersild och Göran Tunström – som publicerades 1966. I en av bokens essäer och noveller skriver Sun Axelsson om ett slags tyranni som frodas i skolan och hur samma förtryckande mönster går igen och förökar sig i det övriga samhällslivet:

Och det märkvärdiga är att det alltid är personer med makt som effektivast lyckas överflytta skolans tyranni på samhällslivet. Genom att så lite som möjligt bekymra sig om människorna och endast tänka och handla ”i stort”, med stora svepande generali- seringar ofta på en genomfalsk grund av borgerliga traditioner och ett dött språk, med fördomar och bekväma teorier, lyckas de vinna tillräckligt mycket tid och energi för att nå sin position. Insikt och medlidande, ”sanning” och personligt ansvar är till för dem som ligger underst på skalan

Konklusionen kan knappast bli någon annan än att om man vill förändra samhället – och det var det många som ville göra under senare delen av sextiotalet – så behöver man börja med skolan. Det är i mångt och mycket där grunden läggs för olika mer eller mindre fördärvliga samhälleliga tendenser … ”


Innehåll:

 • I skuggan av Vietnam och UKAS Akademisk undervisning 1968, SVEN-ERIC LIEDMAN
 • Palme, utbildningspolitiken och maj 68, KJELL ÖSTBERG
 • 1968 och reformer av högre utbildning i Finland och Sverige, JANNE HOLMÉN & JOHANNA RINGARP
 • Bilden, skolan och samhället 1968 och bildpedagogiken, ULLA LIND & KERSTI HASSELBERG
 • Att riva det borgerliga horhuset Folkbildning för folkets och nationens historia, SAMUEL EDQUIST
 • Varning för meritokratin – Den svenska receptionen av ett begrepp under ”det långa 68”, JOAKIM LANDAHL & DANIEL LÖVHEIM
 • Dialogorienterad pedagogik som samtidsuttryck, STAFFAN SELANDER
 • Den progressiva folkbildningens gränser. Frigörelsepedagogikens uppgång och fall inom den finlandssvenska folkdemokratin, JONAS AHLSKOG & MATS WICKSTRÖM
 • Striden om dialogpedagogiken och skapandet av manlig vänsterintellektuell auktoritet, KAJSA OHRLANDER
 • Socialistiska lärarorganisationer – ett tidens tecken inom utbildningsvärlden, GUNILLA HÄRNSTEN,
 • Tidskriften Krut och betygskampen, CHRISTIAN LUNDAHL 
 • Var realist – kräv det omöjliga! Sextioåttarörelsen, det politiska och det pedagogiska, ANDERS BURMAN & SHAMAL KAVEH