http://ftp.iza.org/dp13338.pdf

Abstrakt:

”Arbetsminnets kapacitet tros spela en viktig roll för ett brett spektrum av kognitiva och icke-kognitiva färdigheter som flytande intelligens, matematik, läsning, hämning av prepotenta impulser eller mer allmänna självreglerande förmågor. Eftersom dessa förmågor väsentligt påverkar individernas livsbanor när det gäller hälsa, utbildning och inkomst, är frågan om utbildning med träning av arbetsminnet (WM) – kan förbättra dessa i någon betydande grad. Huruvida WM-träning leder till förbättringar av dessa färdigheter som kan överföras ifrågasätts emellertid. Här undersöker vi den kausala effekten av WM-utbildning inbäddad i ordinarie skolundervisning genom en slumpmässig pedagogisk intervention som inbegriper ett urval av 6–7 åringar i första klass. Vi finner stora omedelbara och varaktiga vinster i arbetsminnets kapacitet. Dessutom dokumenterar vi relativt stora positiva effekter på färdigheter i geometri, läsförmåga, Ravens flytande IQ-mått, förmågan att hämma prepotenta impulser och självreglerande förmågor. Dessutom uppträder dessa överföringseffekter med tiden och blir först synliga efter 12-13 månader. Slutligen dokumenterar vi att 3–4 år efter interventionen har barnen som fick utbildning ungefär 16 procentenheter högre sannolikhet för att gå det akademiska spåret i gymnasiet”.