https://tefkos.comminfo.rutgers.edu/Courses/Zadar/Readings-Selwyn-dig-natives-Aslib-Proceedings-2009.pdf

Abstrakt:

Syfte Syftet med denna artikel är att utveckla och främja en realistisk förståelse för unga människor och digital teknik och att stötta informationstekniker i att spela användbara och meningsfulla roller genom att stödja nuvarande generationer av ungdomar. I synnerhet syftar artikeln till att erbjuda ett kritiskt perspektiv på populära och politiska uppfattningar om ungdomar och digital teknik – kännetecknade av föreställningar om ”digitala infödda”, ”internetgenerationen” och andra skildringar av unga som experter på teknikanvändning. Texten syftar till att överväga riktigheten i sådana beskrivningar och återspegla ungdomars faktiska användning av digital teknik och digital information.

Design/metodik/strategi – Uppsatsen ger en omfattande genomgång av den senast publicerade litteraturen om ungdomar och digital teknik inom informationsvetenskap, utbildningsstudier och media/kommunikationsstudier.

Resultat – Resultaten visar att ungdomars engagemang med digital teknik är olika och ofta ospektakulära – i skarp kontrast till populära skildringar av digitala infödingar. Artikeln belyser därmed en felriktad teknisk och biologisk determinism som understödjer nuvarande beskrivning av barn, ungdomar och digital teknik.

Originalitet/värde – Uppsatsen utmanar det populära antagandet att nuvarande generationer av barn och ungdomar är medfödda, begåvade användare av digital teknik. Efter att ha presenterat en mer realistisk grund för att närma sig generationsskillnader i teknikanvändning, undersöker artikeln funktioner och roller som informationstekniker kan förväntas spela för att stödja ungdomar i den digitala tidsåldern”.