https://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/files-Growing-Up-Digital

Slutrapport. Från den inledande sammanfattningen:

”Denna rapport syftar till att undersöka den nuvarande bevisbasen och utforska den uppenbara spänningen mellan teknik som ett studieobjekt och teknik som lärande och lärande hjälpmedel. Syftet är att informera en framtida forskningsagenda och föreslå var ytterligare eller nya belägg bättre kan stödja en informerad bild av läroplan och pedagogik för att förbereda skolelever för den värld de lever i och skolhuvudmän för den värld de kommer att forma.

Konsekvenserna och implikationerna av den digitala revolutionen för utbildning har lett till mycket debatt nationellt och internationellt bland beslutsfattare och lärare. En delad slutsats är att ett status quo är oacceptabelt.

Under 2015 producerade House of Lords Digital Skills Committee en rapport, Make or Break: the UK’s Digital Future, som behandlade förhållandet mellan digital teknik och utbildning och i synnerhet läroplanen. Royal Society hade tidigare övervägt samma frågor, i sin rapport med titeln Shut down or restart? (2012) med liknande slutsatser: ungdomar lärde sig inte tillräckligt om digital teknik eller dess lämpliga användning.

Samtidigt tyder forskning på att teknikanvändning har begränsad inverkan på lärandet. Dessutom är de positiva effekterna av dessa insatser på inlärningsresultat inte större än några andra, utan tvekan billigare, innovationer och betydligt mindre än vissa …”