https://fjfsdata01prod.blob.core.windows.net/articles/files/487662/pubmed-zip/.versions/1/.package-entries/fpsyg-10-03087/fpsyg-10-03087.pdf

Abstrakt:

”En metaanalys (435 studier, k = 994, N> 61 000) av empirisk forskning om effekterna av feedback på studenters lärande genomfördes i syfte att replikera och utöka forskningen om synligt lärande (Hattie och Timperley, 2007; Hattie, 2009 ; Hattie och Zierer, 2019) från metasynteser. Övergripande resultat baserat på en slumpmässig-effektmodell indikerar en medeleffekt (d = 0,48) av feedback på elevers inlärning, men den betydande heterogeniteten i uppgifterna visar att feedback inte kan förstås som en enda konsekvent behandlingsform. En moderatoranalys avslöjade att påverkan väsentligen påverkas av det informationsinnehåll som överförs. Vidare har feedback högre inverkan på resultat av kognitiva och motoriska färdigheter än på motivations- och beteendemässiga resultat. Vi diskuterar dessa resultat i ljuset av de antaganden som gjordes i The power of feedback (Hattie och Timperley, 2007). I allmänhet antyder resultaten att feedback med rätta har blivit ett fokus för undervisningsforskning och praktik. De pekar dock också på nödvändigheten av att tolka olika former av feedback som oberoende åtgärder”.