https://betraktaskolan.files.wordpress.com/2020/01/en-lc3a4rares-betraktelser-av-skolsystemet-det-blev-inte-som-det-var-tc3a4nkt-1.pdf

“Inledning
När jag skriver dessa rader är det mindre än nio år sedan den nuvarande Skollagen och Skolförordningen började gälla. Nio år är egentligen inte en lång tid för ett skolväsende eller för den delen inte heller för en enskild skola. För den enskilde eleven som började förskoleklassen hösten 2011 är det mer än halva livet. Skolans vardag med undervisning och ett fostrande demokratiuppdrag har fortskridit samtidigt som skolreformerna haglat över oss lärare. Nya läroplaner och kursplaner har implementerats, kommentarmaterial och bedömningsstöd i mängder har producerats liksom ett antal allmänna råd om allt från undervisning, bedömning och betygsättning till frånvaro och utvecklingssamtal. Alla de teoretiska reformerna har en praktisk sida och det är den sidan som lärare får hantera varje dag. Men för att förstå varför praktiken ser ut som den gör idag måste också alla förändringar de senaste åren ses i ljuset från de stora skolreformerna på 90-talet, kommunaliseringen och friskolereformen, där skolans huvudmannaskap decentraliserades till kommunerna och friskolorna och där skolan medvetet utsattes för marknadsliknande konkurrenskrafter när skolpengen infördes … “