https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10648-019-09510-3.pdf

Abstrakt:

”Kamrat-bedömning har varit föremål för stort intresse från forskningen under de senaste tre decennierna, med många utbildningsforskare som förespråkar att integrera kamratbedömning i skolor och undervisningspraktik. En sammanfattning av forskningen inom detta område har emellertid till stor del förlitat sig på berättelser för att utvärdera effektiviteten hos kollegial bedömning. Här presenterar vi en metaanalys (54 studier, k = 141) av experimentella och kvasi- experimentella studier som utvärderade effekterna av kamratbedömning på akademiska prestationer av studenter i grundskola, gymnasier eller högre studier, i olika ämnen och domäner. En liten till medelstor effekt av kamratbedömning på akademiska prestationer upptäcktes (g = 0,31, p <0,001). Resultaten tyder på att kamratbedömning förbättrar akademiska prestationer jämfört med ingen bedömning (g = 0,31, p = 0,004) och med lärarbedömning (g = 0,28, p = 0,007), men skilde sig inte signifikant från självbedömning ( g = 0,23, p = .209). Dessutom undersöktes via metaregression de modererande effekterna av flera typer av feedback och egenskaper hos utbildning (t.ex. online kontra offline, frekvens, utbildningsnivå). Resultaten antydde att effektiviteten av kamratbedömning var anmärkningsvärt robust över ett brett spektrum av sammanhang. Dessa resultat ger stöd för kamratbedömning som en formativ praxis och antyder flera skäl för implementering av kamratbedömning i klassrummet”.