https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/

Anstrakt:

”Medan fritiden spelar en allt viktigare roll i individers liv, så är lite känt om dess potential att påverka karriärens hållbarhet. Med hjälp av teorin om Conservation of Resources (COR) undersöker vi om investeringar av extra tid för fritid har en positiv eller negativ inverkan på karriärens hållbarhet, genom att antingen generera eller utarma resurser. Specifikt undersöker vi, med hjälp av data om förändringar hos personer i enkätsvar under 7 månader, effekterna av fritidsaktiviteter på karriärrelaterade resurser som uthållighet och självkänsla.

Vi föreslår att fritidseffekter på resurserna beror på samspelet mellan a) den metod som individer använder för sin fritidsaktivitet, särskilt nivån av ”seriositet” i en fritidsaktivitet (dvs. i vilken utsträckning individer identifierar sig med och vidhåller sin aktivitet), och b) likheten mellan arbete och fritid (dvs. i vilken utsträckning arbete och fritid innebär liknande krav och färdigheter). Vi fann att den tid som användes för fritid utöver en individs medelvärde var positivt relaterad till arbetsrelaterad själveffektivitet, men bara när individens fritidsaktiviteter hade höga värden av seriositet och låga värden för likhet mellan arbetsliv och fritid, eller när de hade låga värden för seriositet och högt för likhet. Att investera tid i fritid var negativt förknippat med själveffektivitet när fritidsaktiviteter var seriösa och liknade en individs arbete.

Våra resultat målar en komplex bild av fritidens potentiella inflytande på karriärens hållbarhet och belyser behovet av ett nyanserat tillvägagångssätt när man studerar effekterna av fritid”.