https://theemotionallearner.com/2019/09/06/why-learning-should-be-difficult/

Inledning:

”Oavsett vilken definition av inlärning vi väljer att använda är det enda de har gemensamt tanken att den innebär en relativt permanent förändring.

Robert Gagné definierar till exempel lärande som ”en förändring i mänsklig disposition eller förmåga som kvarstår under en tidsperiod och inte bara kan tillskrivas tillväxtprocesser” medan Robert Bjork ser det som ”den mer eller mindre permanenta förändringen i kunskap eller förståelse som är målet för instruktionen. John Anderson föredrar ”processen med vilken relativt permanenta förändringar sker i beteendepotential som ett resultat av erfarenhet”. Nyare definitioner belyser specifikt förändringarnas roll i långsiktigt minne. Denna senare typ av definition kan emellertid vara problematisk … ”

C1627128-35C1-4611-8D8D-5F0F7F354B5D