https://files.osf.io/v1/resources/dmtke/providers/osfstorage/-?action=download&version=2&direct

Abstrakt:

”Teorier om sinne, ”theory of mind” – eller förståelsen att andra har mentala tillstånd som kan skilja sig från ens egen och verkligheten – mäts för närvarande över hela livslängden genom ett brett spektrum av test. Dessa test varierar mellan dimensioner inklusive modalitet, komplexitet, affektivt innehåll och huruvida svar är uttryckliga eller implicita. Som ett resultat har teoretiskt och metaanalytiskt arbete börjat ifrågasätta om sådana olika sätt att mäta teorier om andras attityder bör kategoriseras genom att fånga enstaka konstruktioner. För att direkt ta itu med koherens mellan ”theory of mind” och för att avgöra om den koherensen förändras under hela livsutvecklingen, satte vi samman vi en mångfaldig uppsättningar test av uppfattningar i tre olika prov: för förskolebarn, skolåldersbarn och vuxna. Alla uppgifter visade stor variation i prestanda, vilket indikerar att barn och vuxna ofta har inkonsekvent och partiell behärskning av teori om sinnekoncept. Vidare, för alla studerade åldrar, visade den valda teorin om andras uppfattning minimal korrelation med varandra. Det vill säga att ha höga nivåer av ”Theory of mind” på en uppgift förutspådde inte prestanda på en annan uppgift utformad för att mäta samma underliggande förmåga. Förutom att visa vikten av att noggrant utforma och välja ”theory of mind”, tyder dessa resultat också på att förståelse av andras interna tillstånd kan vara en flerdimensionell process som interagerar med andra förmågor, en process som kanske inte inträffar i en enda konceptuell ram. Framtida forskning bör systematiskt undersöka uppgiftens koherens genom storskaliga och longitudinella ansträngningar för att avgöra hur vi förstår andras sinnen”.