https://www.csuchico.edu/~nschwartz/Clark%20&%20Paivio.pdf

Abstrakt:

”Teorin om Dubbel kodning (Dual coding theory, DCT) förklarar mänskligt beteende och erfarenhet när det gäller dynamiska, associativa processer som fungerar i ett rikt nätverk av modalitetsspecifika verbala och icke-verbala representationer (eller bilder). Vi beskriver först teorins underliggande områden och visar sedan hur de grundläggande DCT-mekanismerna kan användas för att modellera olika pedagogiska fenomen. Undersökningen visar att konkretiserat bildspråk och verbala associativa processer spelar stor roll inom olika pedagogiska områden: representation och förståelse av kunskap, lärande och minnet av skolmaterial, effektiv instruktion, individuella skillnader, prestationsmotivation och ångest inför test och lärande av motoriska färdigheter. DCT har också viktiga konsekvenser för vetenskap och praktik inom pedagogisk psykologi – särskilt för pedagogisk forskning och lärarutbildning. Vi visar inte bara att DCT ger en enhetlig förklaring inom olika ämnen i utbildningen, men också att dess mekanistiska ramverk rymmer teorier om strategier och andra psykologiska processer på hög nivå. Trots att mycket mer forskning behöver göras, ger de konkreta modeller som DCT erbjuder för studenters, lärares och pedagogiska psykologers beteende och erfarenheter ytterligare förståelse av pedagogiska fenomen och stärker relaterade pedagogiska metoder”.