https://eso.expertgrupp.se/rapporter/politiken-forvaltningen/

Efter att fått frågor om den här rapporten, här är Per Molanders rapport till regeringen. Presentation på ESO:s hemsida:

Rapporten presenterar och diskuterar erfarenheter av de senaste decenniernas reformer inom offentlig sektor. Sverige har, mer än de flesta andra länder, genomfört privatiseringar av verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi. Likaså har traditionellt offentliga verksamheter anammat styrningsidéer inspirerade av näringslivet, så kallad new public management (NPM). På ett övergripande plan diskuterar rapporten hur gränsen mellan offentligt och privat bör dras. Särskilt beskrivs den offentliga sektorns särdrag i förhållande till den privata sektorn. Rapporten innehåller en fördjupad diskussion om vilka effekterna blivit av privatiseringarna inom områdena utbildning, hälso- och sjukvård samt socialförsäkring.

Författaren menar att resultaten är blandade, men att de förväntade effekterna − höjd effektivitet, bättre kvalitet och sänkta totala utgifter – ofta har uteblivit. De genomförda reformerna bör därför omprövas. Rapporten diskuterar även alternativa vägar till bättre styrning samt vilken roll resultatstyrning, utvärdering och analysmyndigheter kan spela i sammanhanget.

Författarens bilder från presentationen på Rosenbad https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2017/02/Författarens-bilder.pdf

Engelsk sammanfattning https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2015/08/Engslish-summary.pdf