https://www.researchgate.net/profile/Einar_Thorsteinsson/publication-_Bias_in_grading_A_meta-analysis_of_experimental_research_findings/links/5

Abstrakt
Denna artikel är en metaanalys av experimentella forskningsresultat om förekomst av bias vid subjektiv bedömning av elevarbete, såsom uppsatsskrivning. Tjugotre analyser, från 20 studier, med totalt 1935 bedömare, uppfyllde inklusionskriterierna för metaanalysen. Alla studier involverade att bedömarna exponerades för en specifik typ av information om en elev förutom elevens prestation på en uppgift. De egenskaper som enligt hypoteser skulle leda till fördomar innefattade olika ras / etniska bakgrunder, utbildningsrelaterade brister, fysisk oattraktivitet och dålig kvalitet på tidigare prestationer. Den statistiskt signifikanta totala effektstorleken mellan grupper var g1 / 40,36. Moderatoranalyser visade ingen signifikant skillnad i effektstorlek relaterad till huruvida arbetet som bedömdes var från en grundskoleelev eller en universitetsstudent. Ingen typ av fördomar utifrån egenskaper visade signifikant högre effektstorlek än andra typer. Resultaten tyder på att bias kan uppstå vid subjektiv bedömning när bedömare är medvetna om irrelevant information om eleverna.