https://www.skolfi.se/wp-content/uploads/2019/04/Fulltext-Lässtrategier-pdf-version.pdf

Systematisk forskningsöversikt från  Skolforskningsinstitutet. Från sammanfattningens inledning:

5C5287B5-4FD2-4E3E-8865-B8FCD3C3C2A9”Den här systematiska översikten beskriver vad det samlade vetenskapliga kunskaps- läget säger om relationen mellan undervisning om och användning av lässtrategier kontra läsförståelse. Lässtrategier definieras i denna översikt som medvetna, målin- riktade försök att kontrollera och moderera läsarens arbete med att avkoda text, förstå ord och konstruera mening från text. Översikten fokuserar på elever i åldern 10–19 år, det vill säga motsvarande mellanstadiet och högstadiet i svensk grundskola samt svensk gymnasieskola, och på undervisning om och användning av lässtrategier inom ramen för skolans samtliga ämnen utom ämnen som motsvarar moderna språk inom den svenska skolan.
Lässtrategier är alltså generellt sett ett redskap som elever kan använda sig av när de stöter på problem i sin läsförståelse. Vilka redskap det mer specifikt handlar om, hur dessa redskap kan kombineras eller vilka redskap som är mer eller mindre an- vändbara i olika situationer är frågor som lärare kan behöva mer kunskap om.
Genom denna översikt vill vi därför bidra till fördjupad kunskap om vad arbete med lässtrategier innebär liksom hur och för vem lässtrategierna bidrar till förbättrad läsförståelse”.

Läs sammanfattningen HÄR,