Expertise Reversal Effect and Its Implications for Learner-Tailored Instruction

Abstrakt:

”Samspelet mellan nivåer av studerandes förkunskaper och effektivitet av olika instruktionsmetoder och förfaranden har undersökts intensivt inom ramen för teorin om kognitiv belastning sedan mitten av 90-talet. Denna forskningsinriktning har blivit känd som kompetensomvandlingseffekten. Bortsett från deras förutsägelser baserade och förklaringar utifrån teori om kognitiv belastning, passar mönstret av empiriska fynd av effekten väl ihop med de i studier av Aptitude Treatment Interactions (ATI) som ursprungligen initierades på mitten av 60-talet. I det här dokumentet granskas nya empiriska fynd som hör samman med kompetensomvandlingseffekten, deras tolkning inom kognitiv belastningsteori, relationer till ATI-studier, konsekvenser för utformning av lärandeanpassade instruktionssystem och några senare, experimentella försök att implementera dessa fynd i realistiska adaptiva inlärningsmiljöer ”.