blob:https://www.tandfonline.com/5dc3e875-aeb7-4274-a3ee-8daea670cae3

Abstrakt
Elevers kunskaper i att tolka feedback (Feedback Literacy) anger de förståelser, förmågor och dispositioner som behövs för att ge känsla av information och använda den för att förbättra arbets- eller inlärningsstrategier. I den här konceptuella texten diskuteras elevresponser på feedback och ett antal hinder för elever att ta till sig feedback diskuteras. Fyra interrelaterade funktioner föreslås som ett ramverk som bygger på elevernas feedbackläsning: uppskatta feedback; göra bedömningar; hantera påverkan; och vidta åtgärder. Två väletablerade inlärningsaktiviteter, feedback från kamrater och analys av exempel diskuteras för att illustrera hur denna ram kan fungera. Några sätt på vilka dessa två möjliga aktiviteter kan omriktas mer explicit för att utveckla elevernas avläsning av feedback utvecklas. Lärarens roll identifieras som viktig och underlättande för att främja elevens feedback-literacitet genom kursplanering, vägledning och coaching. Konsekvenserna och slutsatserna sammanfattar rekommendationer för undervisning och fastställer en agenda för ytterligare forskning.

Intressant? Läs också om den ena av författarnas, David Carless, undersökning och vidareutveckling av resonemanget i artikeln  Feedback loops and the longer-term: towards feedback spirals från 2019 och där den här modellen illustrerar:

3BB7559C-A8DB-4D94-A43A-9B89F620C809