https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13664530.2019.1570323?needAccess=true

ABSTRAKT
Ett stöttande förhållande mellan lärare och studenter har visat sig ha positiva effekter på elevernas prestation och sociala utveckling. Förskollärares relationskompetens är dock ett outforskat område. Syftet med denna studie är att bidra till utbildningsforskning om relationskompetens inom lärarutbildning genom att introducera ett svenskt projekt som fokuserar på interpersonella aspekter. Studien har tre delar.
I den teoretiska delen beskrivs begreppsmässig formulering av lärarnas relationella kompetens med användning av Thomas Scheffs teori om interpersonella relationer.
I den empiriska (pilot) delen, beskrivs en metod för att samla förskollärares analyser av lärare/elev- relationer, samt en tematisk analys av deras svar.
Den teoretiska begreppsbildningen används sedan tillsammans med empiriska data i tredje delen, för att identifiera 
förskollärares utvecklingsbehov när det gäller relationell kompetens. 

Enligt begreppsbildningen innehåller relationell kompetens tre delbegrepp: kommunikativ, differentiering och socio-emotionell kompetens. Från analysen av förskollärar -studenters texter identifierar artikeln utvecklingsbehov i relation till de tre delkoncepten.
Den avslutande diskussionen fokuserar på lärdomar från studien om hur man främjar lärare-elev relationell kompetens.