https://cef.fgv.br/sites/cef.fgv.br/files/4_cell_phone_usage_and_academic_performance_-an_experiment.pdf

Abstrakt
I denna studie användes ett experiment för att testa förhållandet mellan den faktiska genomsnittliga tiden studenterna spenderar med sina smartphones per dag och akademisk prestanda. Till skillnad från tidigare studier som bygger på självrapportering av mobiltelefonanvändningsdata, vilket tenderar att avsevärt underskatta den tid som studenterna använde sina telefoner, använde vi appar (”Moment” och ”App Usage Tracker”) för att effektivt mäta den faktiska användningen. Insamlade data från 43 studenter på Fundação Getúlio Vargas (FGV), en handelshögskola i São Paulo, Brasilien, gav i vår analys ett signifikant negativt förhållande mellan den totala tiden som spenderades med smartphones och akademisk prestation och efter att ha kontrollerat för kända förhållanden som korrelerat med prestation, effekt och tidigare akademiska resultat. Varje 100 min som brukare använde enheten i genomsnitt per dag motsvarade en minskning av en elevs position vid skolans rangordning av 6,3 poäng i intervallet 0 till nästan 100. Om vi endast ser till användning under lektionstid (i motsats till under fritid och helger) var effekten nästan dubbelt så hög. Storleken på den funna effekten är alarmerande. Således ger den här studien nya bevis för de potentiella skadorna vid överdriven smartphone-användning och bör vara till nytta för lärare och andra akademiska intressenter intresserade av teknikens inverkan på elevernas prestationer.