https://www.researchgate.net/profile/Rebecca_Landa/publication/292304495-Communication_growth_in_minimally_verbal_children_with_ASD-The_importance_of_interaction/

Abstrakt:

Lite är känt om språkutveckling hos barn med autismspektrumstörningar (ASD) som fortfarande är minimalt verbala över fen års ålder. Medan det finns bevis för att barn kan utveckla språk efter 5 års ålder saknar vi detaljerad information. Studier av denna grupp fokuserar generellt på diskreta språkkunskaper utan att ta itu med bredare social kommunikationsförmåga. Eftersom kommunikation och socialt underskott båda hör till ASD, är en undersökning av inte bara vilka språkkunskaper som förvärvas, men hur dessa färdigheter används i interaktioner relevant. Forskning inom typisk utveckling har undersökt hur kommunikationsutbyten (obrutna fram och tillbaka, utbyten kring ett gemensamt syfte) utvecklas, vilket kan användas som ram för studier av minimalt verbala barn. I denna studie undersöktes användningen av kommunikationsutbyte hos 55 barn med ASD under en sexmånaders lek- och engagemangsbaserad insats för kommunikation. Hälften av barnen fick interventionssessioner som också innehöll en talgenererande enhet (SGD). Utbyten kodades av: frekvens, längd, funktion och initiator (barn eller vuxen). Resultaten visade att barn initierade en stor del av utbytena och denna andel ökade över tid. Den genomsnittliga längden och antalet utbyten ökade över tid lch visade ännu större tillväxt för barn i SGD-gruppen. Slutligen var barns totala antal utbyten positivt förknippade med deras vinster i talat språk under interventionen. Denna studie stöder det avgörande sambandet mellan socialt engagemang och uttrycksfull språkutveckling och framhäver behovet av att inkludera hållbara kommunikationsväxlingar som ett mål för intervention med denna grupp.