http://www.hansfagt.dk/Kahneman_and_Klein(2009).pdf

Abstrakt

Denna artikel rapporterar om ett försök att utforska skillnaderna mellan två tillvägagångssätt för intuition och expertis som ofta betraktas som motstridiga: heuristics and biases (HB) och naturalistic decision making (NDM). Med utgångspunkt från det uppenbara faktumet att professionell intuition ibland är stor och ibland är bristfällig försöker författarna att kartlägga gränsvillkoren som skiljer sann intuitiv skicklighet från överdrivet självförtroende och partiska intryck. De drar slutsatsen att utvärdering av den troliga kvaliteten hos en intuitiv uppfattning kräver en bedömning av förutsägbarheten för det sammanhang där bedömningen görs och individens möjlighet att lära sig sammanhangets regelbundenhet. Subjektiv erfarenhet är inte en tillförlitlig indikator på noggrann bedömning.