https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/desc.12747

Abstrakt
Vår förståelse av inlärningssvårigheter kommer i stor utsträckning från barn med specifika diagnoser eller individer utvalda ur samhällsgrupper / kliniska prover enligt strikta kriterier för inkludering. Att tillämpa strikta uteslutande kriterier överdriver gruppens homogenitet och skillnader mellan grupper och misslyckas med att se andra problem. Här identifierar vi kognitiva profiler i ett stort heterogent urval av elever med skolsvårigheter hjälp av oövervakad digital inlärning i ett konstgjort neuralt nätverk.
Barn hänvisades till Center for Attention Learning and Memory (CALM) av hälso- och yrkesutbildningspersonal, oavsett diagnos eller andra svårigheter, som problem med uppmärksamhet, minne, språk eller sporadisk skolgång (n = 530). Barnen genomgick ett batteri av bedömningar av kognition och inlärning , genomgick en strukturell MRI-scan och deras föräldrar besvarade frågeformulär om beteende. Inom nätverket kunde vi identifiera fyra grupper av barn: a) barn med brett spektrum av kognitiva svårigheter och svåra problem med läsning, stavning och matematik ; b) barn med ålderstypiska kognitiva förmågor och lärprofiler; c) barn med arbetsminnesproblem och (d) barn med fonologiska svårigheter. Trots deras kontrasterande kognitiva profiler skiljer sig inte inlärningsprofilerna för de senare två grupperna: båda var cirka 1 standardavvikelse under åldersförväntad nivå vid alla mätningar av inlärningen. Det är notabelt att ett barns kognitiva profil inte gick att förutsäga utifrån diagnos eller hänvisade orsaker. Vi kartlade också strukturella anslutningar för hela hjärnan för barnen från dessa fyra grupperingar (n = 184), tillsammans med en ytterligare grupp typiskt utvecklande barn (n = 36), och identifierade distinkta mönster för hjärnaktivitet för varje grupp. Denna studie representerar ett nytt steg mot identifiering av data-drivna neurokognitiva dimensioner som ligger till grund för inlärningsrelaterade svårigheter i ett representativt urval av svaga elever.