https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10648-019-09465-5.pdf

Abstrakt
Teorin om Kognitiv Belastning introducerades på 1980-talet som en teori för att utforma undervisning, baserad på flera okontroversiella aspekter av mänsklig kognitiv arkitektur. Vår kunskap om många av egenskaperna hos arbetsminnet, långtidsminnet och relationerna mellan dem hade varit väl etablerad i många decennier före införandet av teorin. Märkligt nog hade denna kunskap haft en begränsad inverkan på området för utformning av undervisning och de flesta rekommendationer fortsatte som om arbetsminnet och långtidsminnet inte existerade.
Som kontrast, betonade teorin om kognitiv belastning att all ny information först behandlas av ett kapacitets- och varaktighetsbegränsat arbetsminne och sedan lagras obegränsat i långtidsminnet för senare användning. När informationen har lagrats i långtidsminnet, försvinner kapacitets- och varaktighetsgränserna för arbetsminnet och ändrar vår kognitiva förmåga att fungera. I slutet av 1990-talet hade tillräckliga uppgifter samlats om teorin för att motivera en utökad analys som resulterade i publicering av Sweller et al. (Educational Psychology Review, 10, 251-296, 1998). Omfattande ytterligare teoretisk och empiriskt arbete har utförts sedan dess och detta dokument är ett försök att sammanfatta de senaste 20 åren för teorin om kognitiv belastning och skissera på inriktningar för framtida forskning.