http://amcis.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/amsterdam-centre-for-inequality-studies/bol-witschge-van-de-werfhorst-and-dronkers—curricular-tracking-and-central-examinations.pdf?1361874676581

Abstrakt
Nivågruppering i utbildningssystem är förknippat med en större social ojämlikhet i barns pedagogiska prestation. Hittills har forskningen antagit att effekten av ojämlikhet i möjligheter till utbildning är oberoende av andra utbildningsinstitutionella särdrag. Med hjälp av data från 2006-PISA-undersökningen studerar vi hur central extern examination påverkar sambandet mellan nivågruppering och ojämlikhet. Vi finner att föräldrars sociala klass har en större effekt på elevprestation i system utan central examination, medan det i system med central examination dämpas. Vi argumenterar för att central examination bidrar till att hålla skolorna ansvariga för sina prestationer, vilket gör det mer sannolikt att skolorna att fördelar elever till nivå och belönar dem på grundval av objektiva indikatorer, vilket minskar effekterna av föräldrastatus på barns prestation.