https://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1182897/FULLTEXT01.pdf

Från inledningen:

”Ett vittnesseminarium har som uppgift att samla aktörer från samtidshistoriska skeenden för att komplettera och fördjupa den information som redan finns. När Samtidshistoriska institutet, tillsammans med ämnet idéhistoria, vid Södertörns högskola bjöd in till ett vittnesseminarium om utbildningsvetenskap var det för att möjliggöra kunskapsbildning om områdets uppkomst och utveckling, men också om dess dagsaktuella situation och framtida utmaningar. De inbjudna vittnena i panelen bestod dels av tidigare huvudsekreterare, dels av tidigare och nuvarande ordförande för UVK:s kommitté. Inför seminariet bads deltagarna att utifrån sina egna erfarenheter i kommittén fundera över tre huvudfrågor: 1) På vilken fråga var UVK ett svar? 2) Blev resultatet det önskade? 3) På vilken fråga kommer UVK att vara svaret i framtiden? Det handlade således om att utifrån tre övergripande teman rama in utbildningsvetenskapens framväxt, utveckling och nuvarande ställning, samt slutligen ha en öppning mot vad detta vetenskapliga fält skulle kunna vidareutvecklas till och bli i framtiden.
Seminariet spelades in och transkriberades. Därefter har redaktörerna redigerat texten. Vittnena har läst igenom utskrifterna och gjort vissa förtydliganden och korrigeringar”.