https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X.2016.1247609.pdf

Abstrakt:

Tillförlitlighet ses av många som en nyckel för god lärande och utbildning
tion. Det finns tal om tillförlitlig instruktion, tillförlitligt lärande, tillförlitliga problem, tillförlitlig bedömning, tillförlitliga verktyg och tillförlitliga lärare. Problemet är att medan tillförlitlig är ett ofta använt adjektiv som beskriver nästan alla aspekter av lärande och lärande, är konceptet själv inte mycket välskött. Denna kvalitativa studie granskar – baserat på data som samlats in via intervjuer och fokusgrupper – vilka kriterier studenter i gymnasiet använder när de bestämmer om deras lärare är tillförlitliga. Det gav fyra kriterier som eleverna använder: Expertis, Passion, Unicitet och Distanserad”.