Results from 81 Countries for Planning Group-Randomized Trials in Education

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19345747.2017.1375584?needAccess=true

Abstrakt:

”För att planera grupp-randomiserade försök, där förhållanden som behandlas
gäller skolvis, behöver forskare designparametrar som tillhandahåller information om skillnader mellan skolornas resultat samt den mängd varians som kan förklaras av co-varians på student (L1) och skolnivå (L2). Den mesta tidigare forskning har erbjudits
dessa parametrar för amerikanska urval och för prestation som resultat. Denna artikel och kompletterande material online ger designparametrar för 81 länder i tre breda utfallskategorier (prestation, påverkan och motivation och lärstrategier) för domängenerella och domänspecifika åtgärder (matematik, läsning och naturvetenskap) . Sociodemografiska egenskaper användes som co-variabler. Data från representativa urval av 15-åriga studenter härrör från fem cykler i programmet för Internationell Student Assessment (PISA; totalt antal studenter / skolor: 1 905 147/70 098).
Skillnader mellan skolor såväl som mängden varians vid L1 och L2 varierade kraftigt mellan länder och utbildningar, resultat som visar designens begränsade generaliserbarhet med parametrar över dessa dimensioner.

Användningen av designparametrarna för sätt att planera grupp-randomiserade försök illustreras”.