https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03634523.2018.1465193?needAccess=true

ABSTRAKT
I den här undersökningen undersökte vi  hur olika pedagogiska beteenden påverkar elevers intresse. Speciellt studerade vi hur beteenden relaterade till att fånga intresse (dvs efemära aspekter av lärmiljön som lärarens humor, ickeverbala mellanhavanden, intellektuell stimulans) och hålla kvar intresse (dvs egenskaper hos miljön som ger eleverna möjlighet att nå sina personliga mål inklusive innehållsrelevans och
meningsfullhet) som förutspådde elevernas fortsatta uppmärksamhet och
autonoma motivation. Som förväntat, indikerade resultatet av en strukturell regressionsmodell att det att fånga intresse var kopplat till att elevernas uppmärksamhet i klassen inte avbröts. Omvänt var intresset relaterat till elevernas autonoma motivation. Våra resultat förordar, att om lärare vill se till att de maximerar studenters motivation i klassrummet och bortom, så kan de överväga att diversifiera sina undervisningsmetoder – både  för att nå, att fånga och att bibehålla delar av elevers situationella intresse.