https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-pspp0000185.pdf

Abstrakt:

”I denna studie undersökte vi rollen av studerandes egenskaper och beteenden i en longitudinell studie över en 50-årig tidsperiod (med ett stort amerikanskt representativt urval av gymnasieelever). Vi tog upp frågan om huruvida beteenden i skolan har några långvariga effekter för deras senare liv. I synnerhet undersökte vi rollen att vara en ansvarsfull student, intresse för skolan, skrivförmåga och läsförmåga,  när det gäller att förutsäga utbildningsresultat, yrkesskicklighet och inkomst 11 år (N = 81 8112) och 50 år (N = 1.952) efter gymnasiet . Vi kontrollerade för föräldras socioekonomiska status, IQ, och breda personlighetsdrag i alla analyser. Vi fann att studerandes egenskaper och beteenden i ungdomen förutspådde senare utbildning och yrkesmässig framgång mer än föräldrars socioekonomiska status, IQ och breda personlighetsdrag. Att ha högre intresse för skolan var relaterad till högre utbildningsnivå år 11 och 50, högre yrkesmässig prestige vid år 11 och högre inkomst vid år 50. Högre nivåer av att vara en ansvarig elev var relaterade till högre utbildningsnivå och högre yrkesmässig prestige år 11 och 50. Detta var den första longitudinella studien för att testa rollen av studerandes egenskaper och beteenden utöver breda personlighetsdrag. Det framhäver den potentiella betydelsen av vad eleverna gör i skolan och hur de reagerar på sina erfarenheter under den tiden. Det framhäver också möjligheten att saker som händer i specifika perioder av deras liv kan spela roll på sätt som är betydligt mer betydelsefulla än vad vi förväntar oss”.