https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1207/s15516709cog0000_32

Abstrakt:

”Samtida teorier om lärande postulerar ett eller högst ett litet antal olika inlärningsmekanismer. Människor är dock kapabla att behärska en given uppgift genom kvalitativt olika inlärningssätt som lärande genom undervisning och lärande genom handling. Vi förutser att kunskapen som förvärvats genom sådana alternativa vägar skiljer sig åt med hänsyn till abstraktionsnivån och balansen mellan deklarativa och procedurella kunskaper. I ett laboratorieexperiment undersökte vi vad som lärdes om mönster av bokstavssekvenser antingen direkt via instruktion i relevanta mönster eller via övningar för att lösa extrapoleringsproblem i bokstavssekvenser. Resultaten visade enligt mätresultatet att båda typerna av inlärning ledde till skicklighet att nå målet för uppgiften. Däremot uppträdde beteendemässiga skillnader i hur deltagarna tillämpade sin kunskap. Deltagare som fick instruktioner visade mer variation i de typer av strategier som de använde för att formulera sin kunskap samt långa lösningstider för att generera verkningsimplikationerna av kunskapen jämfört med deltagarnas givna praxis. Resultaten diskuteras vad gäller konsekvenserna för överföring, generalisering och processuell tillämpning. Lärande teorier som hävdar allmängiltighet bör testas mot fenomen i flera scenarier, inte bara parametriska variationer i ett enda inlärningsscenario.