http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1474904117728846

Abstrakt:

”Tre olika sätt identifierades för politisk legitimering inom utbildning, illustrerad av ett skifte i svensk utbildningsbedömning och betygspolitik under de senaste decennierna och viktiga trender när det gäller de nationella regeringarnas politik och upplåning.
Vi observerade ett skifte från samarbete – definierat som politisk legitimation i partnerskap och nätverk av intressenter, forskare och andra experter – mot mer användning av överstatliga organ såsom OECD, Europeiska Unionen och tillhörande nätverk, samt användningen av enskilda konsulter och privata företag för att legitimera policyändring. Med tanke på dessas av politiska och high stakes intressenter är bedömnings- och betygspolitiken lämpliga områden för att undersöka strategier och trender för politisk legitimering inom utbildning.
Det EU-anslutna Eurydice-nätverket sammanfattar policybeskrivningar för de europeiska länderna i en online-databas som används allmänt av politiker. Via analys av Eurydice-data för bedömnings- och betygspolicy diskuterar artikeln funktionell ekvivalens av betygspolicyer och validitetsproblem i samband med jämförelsen av sådan policyinformation. Den svenska regeringens och en konsults roll vid granskning och rekommendation av betygspolicy gav upplysningar för en diskusson om nya ”snabba politiska” vägar för politisk legitimering, där jämförande data används för att genomföra bedömningsreformer”.