http://learninglab.psych.purdue.edu/downloads/2018_Ariel_Karpicke_JEPA.pdf

Abstrakt:

”Återkommande träning i att hämta fram kunskaper ur minnet, upprepad hämtningspraxis eller ”retrieval practise”, är ett kraftfullt verktyg för att främja långtidsminnet, men studenter använder verktyget ineffektivt när de reglerar sitt lärande. De nuvarande experimenten utvärderade effekten av ett minimalt ingrepp som syftade till att förbättra elevernas självreglerade användning av upprepad hämtningspraxis. Över 2 experiment gjorde eleverna beslut om när man ska studera, delta i hämtningsövning eller sluta lära sig en uppsättning främmande språkordpar. Vissa studenter fick direkt instruktion om hur man använder upprepad hämtningspraxis. Dessa instruktioner betonade  fördelarna med hämtningspraxis för minnet mot en mindre effektiv strategi (restudying) och berättade för studenter hur man använder upprepad hämtningspraxis för att maximera sin prestanda specifikt, att de borde återkalla en översättning korrekt 3 gånger under inlärningen. Denna minimala åtgärd främjade effektivare självreglerad användning av att minnas och bättre minne av översättningarna jämfört med en kontrollgrupp som inte fick någon instruktion. Studenter som deltog i åtgärden visade också potential för långsiktiga förändringar i självreglerat lärande: De använde spontant upprepad hämtningspraxis 1 vecka senare för att lära sig nytt material. Dessa resultat ger ett lovande första steg för att utveckla riktlinjer för att undervisa studenter hur man reglerar sin inlärning mer effektivt med hjälp av upprepad hämtningspraxis”.