https://publikationer.vr.se/produkt/metoder-for-systematiske-kunnskapsoversikter/

En av delrapporterna i SKOLFORSK, det projekt med forskningsöversikter som gjordes av Vetenskapsrådet inför starten av Skolforskningsinstitutet 2015.

Hvilke metoder for utforming av systematiske oversikter er i bruk innenfor det utdanningsvitenskapelige området?
Delproblemstillinger:
 I hvilken grad bygger systematiske kunnskapsoversikter på allmennvitenskapelige prinsipper for kvalitet?
 I hvilken grad er systematiske kunnskapsoversikter relevante for skolens og førskolens virksomhet?
 I hvilken grad kan de ulike metodene som er i bruk karakteriseres som tilgjengelige og praktisk anvendbare
sett fra et praktiker-perspektiv (innenfor policy så vel som i skole og førskole)?
 I hvilken grad kan metodene karakteriseres som funksjonelle for økt måloppnåelse og forbedrede
kunnskapsresultater?