https://bjorklab.psych.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/13/2016/07/-Marsh_Roediger_BjorkBjork2007PBR.pdf

”I den här artikeln beskrivs huruvida flervalsprov kan förändra kunskapen, även när de försöker mäta det. Sammanfattningsvis ökar ett flervalsprov prestanda vid senare tester jämfört med icke testade kontrollförhållanden. Denna fördel är inte begränsad till enkla definitionsfrågor, men gäller också för frågor i ämnesprov inför College (SAT II) och för objekt som är utformade för att knyta an till begrepp på en högre nivå i Blooms (1956) taxonomi av utbildningsmål.
Studenter kan emellertid också lära sig falska fakta från flervalsprov. Testning leder till motstånd mot vissa multipelval på senare generella kunskapstester. Sådant motstånd uppstår på grund av felaktiga resonemang snarare än en ökad inlärning av fel. Trots att eleverna kan lära sig falska fakta från multipelprovstest, uppskattas de positiva effekterna av testningen överväga denna kostnad”.