http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=9410

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.