http://www.ai.rug.nl/~niels/publications/2013-19654-001.pdf

Tatgeens forskning motsäger tidigare uppfattningar om hur minnets minsta delar fungerar. Han hävdar, tvärtemot vad som tidigare ansetts, att expertis och kunskap inom ett område visst är till nytta inom ett annat område. I teorin om  primitiva minneselement för kognitiva färdigheter är den centrala tanken att färdigheter är uppdelade i primitiva informationsbehandlingselement som rör och jämför enskilda uppgifter oavsett det specifika innehållet i informationen. Flera av dessa primitiva element är nödvändiga för ett enda steg i en uppgift. En inlärningsprocess kombinerar därför elementen i allt större, men fortfarande kontextoberoende enheter. Om det finns överlapp mellan uppgifter betyder det att de större enheterna som man lärt sig för en uppgift kan återanvändas och transfereras till den andra uppgiften och en överföring bildas.